دکتر محمد رضا صداقت

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی

دکتر حمید قرایی

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی

دکتر غلامرضا عشقی شرق

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر رباب سرابی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر محمدصادق اسکندری

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر محمد شریفی

فلوشیپ ویتره و رتین یا شبکیه

فوق تخصص شبکیه جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر

معرفی

دکتر علیرضا اسماعیلی

فلوشیپ گلوکوم

فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه) جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی

دکتر فاطمه ایراندوست

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی

دکتر محمدطاهر تجویدی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر رحمت جاوید

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر سید عباس حبیب زاده شجاعی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر علی سعادت طرقی

فلوشیپ ویتره و رتین یا شبکیه

فوق تخصص شبکیه جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر

معرفی

دکتر علی اکبر صابرمقدم رنجبر

فلوشیپ استرابیسم یا اکولوپلاستی

فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم و اربیت، مجاری اشکی جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری

معرفی

دکتر حسین صحی زاده

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر محمد رضا شهریاری

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر محمد عابدینی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر محسن علیجانی گنجارودی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر مهدی قاسمی

فلوشیپ ویتره و رتین یا شبکیه

فوق تخصص شبکیه جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر

معرفی

دکتر ستاره ثاقب حسین پور

فلوشیپ استرابیسم یا اکولوپلاستی

فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم و اربیت، مجاری اشکی جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری

معرفی

دکتر نرجس سادات باقریان

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی

دکتر محمدحسین احمدیان شالچی

فلوشیپ ویتره و رتین یا شبکیه

فوق تخصص شبکیه جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر

معرفی

دکتر حمیدرضا فلاح سلطان آبادی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر کاظم قاجاری

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر محمدعلی کاظمی ثانی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر امان اله کریمی سعید آبادی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر علی گلستانی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر خداداد مرادیان

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر محمود رضا مشرقی بجستانی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر سیدمحمدحسین موسوی نیک

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر علیرضا مهدیزاده

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر نفیسه یعقوبی

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی

دکتر ویکتوریا کیاوش

فلوشیپ استرابیسم یا اکولوپلاستی

فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم و اربیت، مجاری اشکی جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری

معرفی

دکتر محمدهاشم ناصری

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی

دکتر مرتضی مرتضوی فرد

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر جواد فریمانی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر نغمه طهرانیان

فلوشیپ ویتره و رتین یا شبکیه

فوق تخصص شبکیه جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر

معرفی

دکتر مهدی سخایی

فلوشیپ ویتره و رتین یا شبکیه

فوق تخصص شبکیه جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر

معرفی

دکتر فرزانه قاسم زاده

فلوشیپ ویتره و رتین یا شبکیه

فوق تخصص شبکیه جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر

معرفی

دکتر فیروزه رایگان

فلوشیپ استرابیسم یا اکولوپلاستی

فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم و اربیت، مجاری اشکی جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری

معرفی

دکتر رامین دانشور

فلوشیپ گلوکوم

فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه) جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی

دکتر حسین قوام سعیدی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر خاطره تقی زاده

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر تکتم حلمی

فلوشیپ ویتره و رتین یا شبکیه

فوق تخصص شبکیه جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر

معرفی

دکتر حمیدرضا زو اشکیانی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر محمد مهدی حاتمی

فلوشیپ گلوکوم

فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه) جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی

دکتر محمد باقر حیدری زاده

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر سیامک زارعی قنواتی

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی

دکتر علیرضا زارعی فر

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر فاطمه سبزی

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی

دکتر ناصر شعیبی

فلوشیپ ویتره و رتین یا شبکیه

فوق تخصص شبکیه جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر

معرفی

دکتر امیر عسکری

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی

دکتر داریوش فرخ طهرانی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر سعید قدمگاهی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر نسترن نصرت

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی

دکتر حسین محمد نژاد

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی

دکتر آذر دخت وظیفه شناس

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر علیرضا واحدی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر عباس یاراحمدی

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر علی اکبر بلوریان

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر لاله حمید

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر رحیم صفاری چشم

متخصص چشم

جراح و متخصص چشم پزشکی جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی

دکتر مهدی سخایی

فلوشیپ ویتره و رتین یا شبکیه

فوق تخصص شبکیه جراحی آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر

معرفی

دکتر سیامک زارعی قنواتی

فلوشیپ قرنیه

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، اسمایل ،کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی