غیر فعال کردن

همانطور که می دانیم قرنیه بافت شفافی در جلوی کره چشم است. شبکیه در ساختمان چشم نقش فیلم در دوربین عکاسی را دارد. این بخش، از تصاویر عکس گرفته و آن را برای مغز ارسال می کند. برای آنکه تصاویر برای شبکیه به خوبی قابل ثبت باشند، قرنیه بایستی از شفافیت کافی برخوردار باشد. اگر قرنیه چشم به هر دلیلی دچار کدورت یا زخم شده باشد، مانع از انتقال مناسب نور و تصاویر به شبکیه می شود، در نتیجه تصاویر ارسالی به شبکیه، غیر طبیعی بوده و عملکرد دستگاه بینایی فرد ضعیف می شود.