غیر فعال کردن

برای بیماران ایرانی هزینه های درمان طبق  تعرفه های وزارت بهداشت وبیمه های طرف قرار داد می باشد وبرای بیماران گردشگرسلامت لطفا به قسمت عربی وانگلیسی مراجعه شود .