غیر فعال کردن

اعضای هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره :     دکتر محمدرضا صداقت(جراح ومتخصص چشم ،فلوشیپ قرنیه )
نایب رئیس هیئت مدیره :    دکتر حمید قرائی(جراح ومتخصص چشم ،فلوشیپ قرنیه )
مدیر عامل :      دکتر غلامرضا عشقی(جراح ومتخصص چشم )
عضو هیئت مدیره :  دکتر داریوش فرخ (جراح ومتخصص چشم )
عضو هیئت مدیره :   دکتر علیرضا مهدی زاده (جراح ومتخصص چشم)