غیر فعال کردن

 

 • سیاست 1

ارائه خدمات با كيفيت و ايمن

ذينفعان كليدی

بيماران/همراهان

 • سیاست 2

احترام و تكريم بيماران و همراهان

ذينفعان كليدی

بيماران/همراهان

 • سیاست 3

دريافت هزينه ها براساس تعرفه های مصوب و ابلاغی وزارت بهداشت

ذينفعان كليدی

بيماران/همراهان

 • سیاست 4

پيشگيری از بروز حادثه و ارتقاء سلامت كاركنان

ذينفعان كليدی

كاركنان بيمارستان (پزشكان و ساير كاركنان بالينی و غيربالينی)

 • سیاست 5

ايجاد محيط امن و در اختيار قراردادن ابزار و تجهيزات مورد نياز

ذينفعان كليدی

كاركنان بيمارستان (پزشكان و ساير كاركنان بالينی و غيربالينی)

 • سیاست 6

رعايت و اجراء قوانين و مقررات آيين نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت درمان

ذينفعان كليدی

وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • سیاست 7

رعايت استانداردهای بيمارستان و اصول ايمنی بيماران و پاسخگويی مناسب به بيماران و همراهان

ذينفعان كليدی

وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مشهدspan>

 • سیاست 8

حفظ درجه بيمارستان و شأن و اعتبار بيمارستان و قابليت رقابت با مراكز مشابه

ذينفعان كليدی

پزشكان سهامدار

 • سیاست 9

اداره بيمارستان براساس تراز مالی مثبت

ذينفعان كليدی

پزشكان سهامدار

 • سیاست 10

اداره بيمارستان با حداكثر بهره وری و رعايت قوانين و مقررات ابلاغی

ذينفعان كليدی

پزشكان سهامدار

 • سیاست 11

رعايت قوانين و مقررات وزارت كار و برقراری بيمه برای تمامی كاركنان

ذينفعان كليدی

وزارت كار و سازمان تامين اجتماعی

 • سیاست 12

رعايت قوانين و مقررات نظام پزشكی و پزشكی قانونی و تعامل متقابل

ذينفعان كليدی

سازمان نظام پزشكی و پزشكی قانونی

 • سیاست 13

خريد كالاهای باكيفيت، استاندارد، دارای مجوز با اولويت توليد ملی و عضو Imed

ذينفعان كليدی

توليد كنندگان و توزيع كنندگان تجهيزات پزشكی

 • سیاست 14

حفظ پاكيزگی و بهداشت محيط و رعايت حريم شهری

ذينفعان كليدی

سازمان ها و نهادهای شهری (مانند شهرداری، محيط زيست و غيره)

 • سیاست 15

همكاری در حل مشكلات مرتبط و تعامل متقابل با سازمان ها و نهادهای شهری

ذينفعان كليدی

سازمان ها و نهادهای شهری (مانند شهرداری، محيط زيست و غيره)

 • سیاست 16

عقد قرارداد با تعرفه مصوب وزارت بهداشت جهت رفاه حال بيماران و همكاری و تعامل متقابل

ذينفعان كليدی

سازمان های بيمه ای