غیر فعال کردن

بخش پذیرش در مرکز جراحی توس در طبقه ی همکف واقع می باشد با حضور پرسنل متخصص قوانین بستری در مرکز جراحی توس شامل موارد فوق می باشد ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به و احد پذيرش ارائه كارت ملي، شناسنامه، دفترچه بيمه و معرفي نامه بيمه تكميلي مراجعه بيمار يا همراه بيمار با در دست داشتن دستور بستري و برگ تأييد مالي به واحد ترخيص جهت تأييديه مالي مراجعه بيمار به بخش پس از انجام هماهنگي هاي لازم با بخش هاي مربوطه (اين امر توسط متصديان پذيرش انجام مي پذيرد) صدور كارت همراه (در صورت دلخواه) با هماهنگي بخش مربوطه مدارك لازم جهت بستري بيمار ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به واحد پذيرش ارائه كارت ملي، شناسنامه يا دفترچه بيمه وبرای بیماران گردشگرسلامت ارائه پاسپورت وویزا الزامی هست در پذيرش كودكان حضور قيم قانوني به همراه شناسنامه ارائه معرفي نامه بيمه تكميلي در زمان پذيرش اطلاعات مندرج در برگه پذيرش و دستبند شناسايي بيمار توسط بيمار يا همراه وي به منظور تاييد صحت اطلاعات مندرج كنترل شود. حضور همراه بر بالين بيمار در صورت تاييد پزشك معالج ،بخش و صدور كارت همراه امكان پذير مي باشد. ميزان مبالغي كه پس از پذيرش از بيمار اخذ مي گردد فقط پيش پرداخت است و ميزان كامل هزينه ها كه شامل(حق الزحمه پزشكان و هزينه بيمارستان) توسط واحد ترخيص اعلام مي گردد.